Woordenboek

Algemeen

Ga je een huis kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Wanneer je hiervoor een adviseur voor gebruikt zijn hier kosten aan verbonden. Sommige hypotheekaanbieders hanteren een vast bedrag voor hypotheekadvies en bemiddeling, andere kiezen voor een uurtarief. De kosten kunnen sterk uiteenlopen.

Bureau Krediet Registratie, hier worden o.a. alle leningen (kredieten en hypotheken) verzameld en beheerd. Sta jij op het punt een belangrijke, financiële keuze te maken? Je wilt bijvoorbeeld een hypotheek afsluiten voor je nieuwe huis. Dan geeft BKR de kredietaanbieder (bank) inzicht in de leningen die je hebt (gehad) en of je die altijd op tijd hebt betaald. De kredietaanbieder bepaalt mede met deze gegevens of het verantwoord is dat je een (extra) lening afsluit en kijkt of deze past bij jouw persoonlijke financiële situatie. Dit voorkomt dat je een lening afsluit die je later niet kunt betalen en waardoor je in de problemen kunt komen.

 

Execution only betekent dat je zonder advies van een hypotheekadviseur zelf een hypotheek of verzekering afsluit. Je kiest zelf een hypotheekvorm en geldverstrekker, zorgt zelf voor een hypotheekaanvraag en onderhoudt dan ook het contact met de bank en de notaris.

Een geregistreerd partnerschap is een door de wet geregelde leefvorm tussen twee mensen van hetzelfde of van verschillend geslacht met zo veel mogelijk dezelfde rechten en plichten als het huwelijk. Het geregestreerd partnerschap komt tot stand bij akte van registratie.
Een geregistreerd partnerschap kan worden omgezet in een huwelijk, dit moet gebeuren in de gemeente waar men woont d.m.v. een omzettingsakte. Bij beëindiging van geregistreerd partnerschap hoef je alleen naar de rechter als je kinderen jonger dan 18 jaar hebt. Als je geen kinderen hebt, hoef je niet naar de rechter. Bij de notaris maak je een overeenkomst op, waarin staat dat je het geregistreerde partnerschap wilt beëindigen. Ook wordt hierin de verdeling opgenomen over belangrijke zaken, zoals spullen, eventuele alimentatie, het huis en verdeling van pensioen.
Het geregistreerde partnerschap eindigt als de notaris de verklaring doorgeeft aan de burgerlijke stand.

Bent u vóór 2018 getrouwd zonder voorwaarden? Dan was dit in algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van u samen zijn. Ook de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk persoonlijk waren.

Als u trouwt dan doet u dit sinds 1 januari 2018 in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent kort gezegd dat alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk ontstaan, van u samen zijn. Uitzonderingen zijn erfenissen en schenkingen die u ontvangt voor en tijdens uw huwelijk. Die blijven van u persoonlijk, tenzij anders is aangegeven. Dit is wettelijk zo geregeld.

 

Met voorwaarden bepaalt u zelf welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk. Bezittingen die tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaan, kunnen zo toch van u blijven. Bijvoorbeeld uw spaargeld of een waardevolle kunstcollectie.
Daarnaast kunt u met voorwaarden ervoor zorgen dat uw eigen zaak van u blijft. En houdt u zakelijk en privé gescheiden, zodat uw partner beschermd is tegen eventuele schuldeisers van de onderneming. Mocht u uit elkaar gaan, dan hoeft u de waarde van de onderneming niet geheel te delen. De zaak kan dan dus gewoon doorgaan.

Loep hanteert een No Cure No Pay garantie. Loep geeft jou hypotheekadvies en bemiddelt bij het afsluiten van de meest passende hypotheek. Als de hypotheek toch wordt afgewezen betaal je ons niets. Let op! Als de aanvraag wordt afgewezen op basis van informatie die niet bij ons bekend was dan geldt de no cure no pay garantie niet.  Het is dus belangrijk dat wij alle relevante informatie van je ontvangen, twijfel je of iets ertoe doet of niet vraag het ons gewoon!

Een opstalverzekering is een verzekering tegen schade aan het huis (de stenen en niet de spullen die erin staan).

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is een verzekering die een vooraf bepaald kapitaal uitkeert bij het overlijden van de verzekerde persoon. Dat kan een vast bedrag zijn, maar je kunt ook kiezen voor een in de toekomst dalende vaste uitkering. Het verzekerde bedrag neemt dan tijdens de looptijd af.

Een woonlastenverzekering is een verzekering die in geval van werkeloosheid (en/of arbeidsongeschiktheid) de woonlasten, of een deel daarvan, uitkeert.
Op deze manier wordt voorkomen dat iemand gedwongen wordt zijn huis te verkopen.

Belasting

Starters op de woningmarkt moeten sinds 1 januari 2013 een annuïteiten- en (of) lineaire hypotheek afsluiten om nog hypotheekrenteaftrek te kunnen krijgen. De maximale duur van de hypotheek is dertig jaar. Verkoopt een starter in de toekomst zijn woning, dan zal de hoogte van het resterende hypotheekbedrag door de fiscus als aflossingsstand worden genoteerd. Dit wordt weer actief als er een andere woning wordt gekocht. In werkelijkheid loopt de hypotheek gewoon door.

Als je een eigen huis met bijbehorende hypotheek hebt, is het vaak mogelijk om belastingteruggave van inkomstenbelasting te krijgen. In veel gevallen kun je betaalde hypotheekrente
namelijk als aftrekpost opvoeren in je belastingaangifte. Dit betekent dat je de betaalde hypotheekrente in mindering brengt op je bruto inkomen waardoor je uiteindelijk minder inkomstenbelasting betaalt. Je kunt hypotheekrente jaarlijks aftrekken, dat doe je dan één keer per jaar bij je belastingaangifte. Je krijgt het bedrag van de teruggaaf dan in één keer terug.
Je kunt de belastingdienst ook door middel van een zogenaamde Voorlopige Aanslag om hypotheekrenteaftrek vragen. Met zo’n voorlopige aanslag krijg je per maand geld terug van de belastingdienst en hoef je dus niet een jaar te wachten op je teruggaaf.

Met banksparen spaart of belegt u voor de aflossing van uw hypotheek. Dit doet u via de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW).

Als u uw eigen woning verkoopt en een andere woning koopt, kunt u te maken krijgen met de bijleenregeling. Daardoor mag u mogelijk niet alle (hypotheek)rente aftrekken als u een nieuwe woning koopt. Als u uw huis verkoopt, is de opbrengst meestal hoger dan de eigenwoningschuld (het bedrag waarover u rente mag aftrekken) voor die woning. Dit verschil is de overwaarde. Sluit u een hypotheek of lening af voor uw nieuwe huis? Dan mag u de rente aftrekken over maximaal de aankoopprijs van de nieuwe woning, min de eigenwoningreserve 
(overwaarde van uw oude woning en eventuele eerder ontstane overwaarde).

Belastbaar inkomen uit werk en woning. Uw inkomen uit werk en woning bestaat uit uw inkomsten verminderd met uw aftrekposten

Hebt u vermogen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan hoeft u de werkelijke inkomsten, bijvoorbeeld de rente op uw spaargeld, het dividend op uw aandelen of de huuropbrengst, niet aan te geven. Uw kosten, zoals betaalde rente, mag u niet aftrekken.
Uw kosten, zoals betaalde rente, mag u niet aftrekken.Wij rekenen een vast percentage van uw grondslag sparen en beleggen als uw voordeel in box 3. Uw grondslag sparen en beleggen is de waarde van uw vermogen (bezittingen min schulden) op 1 januari, na aftrek van het heffingsvrij vermogen. Uw schulden worden verlaagd met een drempel.Uw voordeel vermindert u met uw persoonsgebonden aftrek als u daarvoor in box 1 te weinig inkomsten hebt. Wat overblijft is uw belastbaar inkomen in box 3.Heffingsvrij vermogen Voor iedereen geldt in box 3 een heffingsvrij vermogen. Is uw vermogen niet hoger dan uw heffingsvrij vermogen? Dan hebt u geen voordeel uit sparen en beleggen en hoeft u geen belasting te betalen in box 3. Is uw vermogen wel hoger? Dan telt alleen het deel erboven mee voor de berekening van de belasting in box 3.
Hebt u het hele jaar een fiscale partner? Dan gaat u uit van:
de gezamenlijke bezittingen min de schulden
de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen
het gezamenlijke heffingsvrij vermogen

Een eigenwoningschuld wordt standaard voor 50/50 aangegaan. Als twee belastingplichtigen een hypotheek samen aangaan, kunnen er ook afwijkende afspraken worden gemaakt. Er zal dan een draagplichtovereenkomst worden opgesteld. In beginsel is de afspraak 50/50, maar dat is niet verplicht. Het is namelijk mogelijk om samen afspraken te maken en ook vast te laten leggen over een andere verdeling. Men spreekt in zo’n situatie van een zogenoemde interne draagplicht.

Belastingdienst zegt hier het volgende over:

U kunt ook gezamenlijk een eigenwoningschuld aangaan, maar bijvoorbeeld over de onderlinge schuldverhouding afwijkende afspraken maken (interne draagplicht). Het is wel verstandig om dit schriftelijk vast te leggen. In dat geval kunnen u en uw partner voorkomen dat u beiden te maken krijgt met een beperking van de (hypotheek-) renteaftrek, en hoeft u niet gezamenlijk rekening te houden met de eigenwoningreserve.

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat wij in uw belastingaangifte bij uw inkomen tellen. Maar alleen als u een koopwoning hebt die uw hoofdverblijf is.

Verkoopt u voor de 1e keer uw eigen woning? Dan noemen wij de overwaarde uw eigenwoningreserve. De eigenwoningreserve kan de (hypotheek)renteaftrek van uw nieuwe woning beïnvloeden.(zie ook bijleenregeling).

Erfbelasting is een belasting over verkrijgingen uit nalatenschappen, in het dagelijks taalgebruik: over erfenissen. En preciezer gezegd: een belasting over de overgang van vermogen door overlijden.
In Nederland wordt erfbelasting geheven als de overledene in Nederland woonde.

Als u een fiscale partner hebt, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen of die u terugkrijgt. U kunt dan namelijk samen met uw fiscale partner aangifte inkomstenbelasting doen en bepaalde inkomsten en aftrekposten tussen u beiden verdelen. Ook kan fiscaal partnerschap gevolgen hebben voor de heffingskortingen die u krijgt.

Bij het Goedkeurend Besluit gaat het Eigen Woning verleden van de personen voor 50% over naar de ander. (deze regeling is komen te vervallen met ingang van 1 januari 2022 gelden er nieuwe regels).  Als je in het verleden hebt gekozen voor het goedkeurend besluit (bewust of onbewust), dit kan dus gevolgen hebben voor jouw hypotheekverleden. 

In sommige situaties kan een persoon het overgangsrecht delen met zijn partner. Dit is in die
situaties niet verplicht, maar een keuze. Wordt het overgangsrecht gedeeld? Dan is deze keuze
definitief.

Met banksparen spaart of belegt u voor de aflossing van uw hypotheek. Dit doet u via de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW).

De onroerende zaakbelasting (OZB) wordt jaarlijks betaald door eigenaren van een woning aan de gemeente. Voor het bepalen van de OZB wordt gekeken naar de waarde van de woning.
Deze waarde wordt de WOZ genoemd en wordt vastgesteld volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ wordt bij de belastingaanslag op het aanslagbiljet vermeld.
Ben je op 1 januari eigenaar of gebruiker van een woning, dan ben je belastingplichtig voor het gehele jaar. Als je in de loop van het jaar van woning wisselt, heeft dit geen invloed op de belastingheffing van dat jaar.

De ophogingsregeling is een oplossing voor een persoon die zijn eigenwoningreserve inzet en daardoor te maken kan krijgen met box 3-leningdelen, omdat hij mogelijk meer leent dan zijn maximale eigenwoningschuld. Met de ophogingsregeling kan deze persoon dan een overgebleven deel van de maximale eigenwoningschuld van zijn partner gebruiken, waardoor minder box 3-leningdelen ontstaan. Dit geldt bij de wettelijke regeling. Bij een draagplichtovereenkomst gaat elke partner zijn eigen leningdeel aan, dus ontstaan standaard op dit punt geen box 3-leningdelen en heeft de ophogingsregeling geen gevolgen.

Overdrachtsbelasting is de belasting die in Nederland wordt geheven bij de overdracht van een woning. Het bedraagt 2% van de aankoopwaarde. Je betaalt deze belasting alleen bij een bestaande woning. Bij een nieuwbouwwoning betaal je deze belasting niet. In plaats daarvan betaal je een omzetbelasting die vaak verwerkt is in de koopprijs. Overdrachtsbelasting van 6% naar 2%
In 2012 heeft de overheid besloten om het lage tarief van 2% te blijven gebruiken. Overdrachtsbelasting sinds 2021 afgeschaft voor starters
De overheid wil de woningmarkt toegankelijker maken voor starters. Daarom betaal je sinds 1 januari 2021 geen overdrachtsbelasting meer als je tussen de 18 en 35 jaar bent en je eerste huis koopt.
Dat scheelt toch weer een mooi bedrag dat je normaal gesproken aan eigen geld zou moeten inleggen. 

Dit recht bestaat sinds 1 januari 2013 omdat toen de wetgeving rondom hypotheken is aangepast. Deze nieuwe regels verplichten je om de hypotheek annuïtair of lineair binnen 30 jaar af te lossen
als je gebruik wilt maken van hypotheekrenteaftrek. Had jij op 31 december 2012 al een hypotheek? Dan mag je voor het bedrag van deze hypotheek de oude regels laten gelden en ben je niet verplicht om annuïtair of lineair af te lossen voor dat deel. Als je een hogere hypotheek afsluit dan je eerst had (omdat je bijvoorbeeld een duurder huis koopt) zijn voor dat extra hypotheekdeel de nieuwe regels van toepassing.

De oversluittermijn is de periode waarbinnen het overgangsrecht kan herleven, nadat de
onderliggende schuld is afgelost. Deze periode is het lopende kalenderjaar waarin de schuld is
afgelost plus het volledige kalenderjaar erna.

Komt jouw fiscale partner bij je wonen? Dan heeft dit geen invloed op jouw eigenwoningschuld. Pas als je hierna samen een andere woning koopt, en je jouw eigenwoningreserve
niet helemaal kan afboeken op jouw nieuwe eigen woningschuld, krijgt jouw partner te maken met de partnerregeling.
Voorbeeld:

Je verkoopt de woning waarvan jij alleen eigenaar bent voor € 200.000. Je hebt een eigenwoningschuld van € 50.000 en geen eigenwoningreserve uit een eerdere verkoop. Hierna koopt je samen met jouw partner een woning voor € 240.000. Het aandeel in de aankoopprijs is € 120.000 per partner.

Eigenwoningreserve
De overwaarde van de woning is € 200.000 – € 50.000 = € 150.000. Omdat je geen eigenwoningreserve uit een eerdere verkoop hebt, is die overwaarde ook de eigenwoningreserve.

Eigenwoningschuld
Jouw nieuwe eigenwoningschuld mag niet hoger zijn dan jouw aandeel in de aankoopprijs min jouw eigenwoningreserve. Hierdoor hebt je geen eigenwoningschuld. Van de eigenwoningreserve blijft voor jou een restant over van € 150.000 – € 120.000 = € 30.000. De maximale eigenwoningschuld van jouw partner wordt verminderd met jouw restant. In cijfers: € 120.000 – € 30.000 = € 90.000.

De gezamenlijke maximale eigenwoningschuld is: jouw deel € 0 plus deel partner € 90.000 = € 90.000. Die € 90.000 is gelijk aan de aankoopprijs van € 240.000 min de totale eigenwoningreserve van € 150.000.

Aftrekbare rente
Jij en jouw partner mogen in box 1 (werk en woning) rente aftrekken over maximaal € 90.000.

Niet aftrekbare rente en schuld in box 3
Over € 150.000 mogen jij en jouw partner geen rente aftrekken. Deze € 150.000 is een schuld in box 3 (sparen en beleggen).

Hypotheekrenteaftrek is een fiscale aftrekpost voor huizenbezitters met een hypotheek. 
Als je besluit een hypotheek te nemen, dan sluit je als het ware een lening af bij de hypotheekverstrekker. Over die lening betaal je rente: de hypotheekrente. Om huizenbezit te stimuleren, is deze rente aftrekbaar van de belasting. Dit wordt de hypotheekrenteaftrek genoemd.

Een schenking is iets van waarde dat u zomaar krijgt. Uw ouders geven u bijvoorbeeld een bedrag om wat makkelijker een huis te kopen. Of u krijgt van uw oom en tante geld voor een reis die u gaat maken. Ze vinden het fijn om het aan u te geven. En hoeven er niets voor terug. Naast geld kan het ook gaan om spullen van waarde. Bijvoorbeeld een kostbaar schilderij, gouden sieraden, een paard, een auto of een stuk grond. In 2022 mag iedereen u belastingvrij schenken ter waarde van € 2.274,- Dit kunnen verschillende personen zijn. Krijgt u een schenking van uw ouders of pleegouders? Dan is dit bedrag € 5.677,-  Schenkingen die lager zijn, hoeft u niet aan de belastingdienst door te geven.

Met banksparen spaart of belegt u voor de aflossing van uw hypotheek. Dit doet u via de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW).

Een eigen woning is een koopwoning die jouw hoofdverblijf is. Een deel van de waarde van deze woning hoort bij jouw inkomen in box 1, maar je mag ook de rente en sommige kosten die jij voor deze woning betaalt aftrekken van jouw inkomsten in box 1. Wij noemen dit de eigenwoningregeling.

Huis

Bij een bouwkundige keuring onderzoekt een onafhankelijke bouwtechnisch expert je (toekomstige) huis en schrijft een gedetailleerd rapport met de resultaten van dat onderzoek.
Je leest ook vaak de termen ‘bouwtechnische keuring’, ‘bouwkundig onderzoek’ of ‘bouwkundig advies’. Dat betekent allemaal hetzelfde. Laat je een bouwkundig onderzoek doen voordat je een huis koopt, dan heet dat ook wel een ‘aankoopkeuring’.

Als je een woning koopt, krijg je te maken met verschillende termen. Eén hiervan is ‘bouwrente’. Dit is de vergoeding die je aan de aannemer betaalt als je nog geen gebruik kunt maken van het bouwdepot.

Courtage is het bedrag dat de makelaar in rekening brengt voor de verkoop of aankoop van een huis. De courtage wordt berekend als een percentage van de koopsom.
Courtage wordt voluit ook wel makelaarscourtage genoemd.

Het energielabel van een woning laat een koper of huurder in één oogopslag zien hoe energiezuinig de woning is. De overheid wil er met dit energielabel voor zorgen dat huiseigenaren
energiezuinige maatregelen nemen. Bijvoorbeeld de installatie van zonnepanelen of een zuinige cv-ketel. Sinds 2008 is het energielabel verplicht bij elke woningoverdracht.

Erfpacht is het recht om een stuk grond en de woonruimte daarop te gebruiken. De grond met daarop de woning blijft eigendom van de erfverpachter, ofwel de eigenaar.
Dit is bijvoorbeeld de gemeente, een woningcorporatie of Staatsbosbeheer. Voor dit gebruiksrecht betaalt de erfpachter een jaarlijkse vergoeding aan de eigenaar. Die vergoeding noemen we een canon.

De executiewaarde is de waarde van je huis als je deze gedwongen moet verkopen. Dit is tussen de 70 en 80% van de marktwaarde. Afhankelijk van de staat van de huizenmarkt, kan de executiewaarde van je huis dus verschillen.

Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten.

Bij de verkoop en overdracht van een huis komen kostenposten kijken. De kosten koper zijn officieel de kosten die je als nieuwe koper voor je rekening neemt om het huis te kopen van de verkoper. De vaste kosten koper zijn: 
overdrachtsbelasting en notariskosten. De overdrachtsbelasting is 2 % van de koopsom. (bij eigen woning en onder voorwaarden vrijstelling mogelijk). De notariskosten kunnen verschillen, maar denk aan een bedrag van € 1.200 tot € 1.500 voor het passeren van de eigendoms- en nieuwe hypotheekakte. Natuurlijk brengt de aankoop van een nieuw huis nog meer kosten met zich mee. Veel mensen zien die ook als kosten koper. De totale kosten die je maakt om een huis te kopen en een hypotheek af te sluiten, liggen tussen de 4 % en 5 % van de koopsom.

Marktwaarde (MW) is de waarde van je woning als je die onder normale omstandigheden verkoopt op de huizenmarkt. 

Een nieuwbouwwoning in een nieuwbouwproject kun je tot op zekere hoogte naar wens aanpassen. De bouwer voert dan extra werkzaamheden uit: meerwerk. Denk bij meerwerk aan het plaatsen van extra stopcontacten, extra lichtpunten, een dakraam of een buitenkraan. Wil je juist werkzaamheden achterwege laten? Dan valt dit onder minderwerk, zoals het casco laten opleveren van de badkamer. Een bouwer heeft een standaard lijst met mogelijkheden voor meer- en minderwerk. Hierop staan de werkzaamheden en de bijbehorende prijzen. 

In een koopakte worden de ontbindende voorwaarden van het contract opgenomen. Dit zijn geldige redenen om af te zien van de koop of verkoop van een woning. Koper en verkoper kunnen allebei voorwaarden opnemen. De ontbindende voorwaarden worden al meegenomen bij het eerste bod. Ze zijn dus onderdeel van de onderhandeling. Is het bod aangenomen? Dan kunnen de ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst worden opgenomen. De notaris kan je informeren over alle ontbindende voorwaarden die je kan opstellen. De vijf belangrijkste zijn:
1. Kopen onder voorbehoud van financiering 
2. Kopen onder voorbehoud van bouwkundige keuring 
3. Kopen onder voorbehoud van NHG
4. Kopen onder voorbehoud van huisvestigngsvergunning 
5. Kopen onder voorbehoud van verkoop eigen woning: no risk-clausule
1. Kopen onder voorbehoud van financiering

ls je overwaarde op je huis hebt, betekent dit dat de waarde van je huis hoger is dan de hoogte van de hypotheekschuld. Of anders gezegd: het verschil tussen de marktwaarde en de hoogte van de hypotheek. Als je een huis met overwaarde hebt en je verkoopt dit, dan maak je dus winst. Blijf je in je huis met overwaarde wonen? Dan kun je niets met die waarde, want die zit in je huis. 

Servicekosten zijn de kosten die je betaalt voor het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes van een appartementencomplex. Wie een appartement koopt, wordt namelijk lid van de
Vereniging van Eigenaren (VvE) van het desbetreffende complex. De VvE behartigt de gezamenlijke belangen van de woning-eigenaren en zorgt voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Alle leden zijn verplicht om servicekosten af te dragen aan de VvE.

Een taxatie is een waardebepaling van een onroerend goed. Het taxatierapport wordt opgesteld bij een taxatie en bevat onder andere de officiële waardebepaling van een woning.
De meeste geldverstrekkers vragen bij het afsluiten van een hypotheek een taxatierapport om te bepalen of de waarde van de woning voldoende is voor de gewenste hypotheek.
Het taxatierapport is daarmee een belangrijk rapport bij de hypotheekaanvraag.

Wanneer u een woning koopt, betaalt u altijd meer dan alleen de overeengekomen prijs. In het geval van vrij op naam betaalt u geen extra overdrachtskosten aan de verkopende partij.
Deze term komt vaak voor bij nieuwbouwwoningen. De kosten die u in deze situatie niet hoeft te betalen zijn;
kosten aan de notaris om u als eigenaar in te schrijven bij het Kadaster
overdrachtsbelasting
kosten aan de notaris voor een leveringsakte

De Vereniging van Eigenaren behartigt de belangen van alle appartementseigenaren in een gebouw. De VvE is verantwoordelijk voor- en heeft zeggenschap over (de gemeenschappelijke delen van) het gebouw en de grond die bij het gebouw hoort. Het beheer komt in hoofdzaak neer op het beslissen over onderhoud en gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten. Een Vereniging van Eigenaren wordt opgericht bij de akte van splitsing en is dus altijd aanwezig. 

In 1994 is in Nederland de Wet waardering onroerende zaken (afgekort Wet WOZ) aangenomen. De WOZ is opgesteld om de waardering van alle onroerende zaken in Nederland te regelen
en daarmee bij iedereen op gelijke wijze belastingen te heffen. De gemeente is de officiële uitvoerder van de WOZ en bepaalt daarom de waarde van alle onroerende zaken
(woningen, bedrijfspanden, gronden e.d.) binnen haar gemeentegrenzen. De WOZ-waarde wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Als u een huis koopt, tekent u eerst een voorlopig koopcontract. Dit contract is bindend, maar betekent niet dat de koper de financiering al rond heeft. Tijdens deze fase kan de verkoper
dan ook een waarborgsom eisen. De waarborgsom van een koophuis bedraagt over het algemeen 10% van de koopsom. De koper dient dit bedrag binnen twee weken na het ondertekenen van de koopakte aan de notaris te betalen. Op het moment dat de eigendomsoverdracht definitief is, wordt het bedrag weer teruggestort.

Hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek los je tijdens de looptijd niets af. Op de einddatum los je in één keer de hele lening af.Tijdens de looptijd betaal je dus alleen rente over de hypotheekschuld.

Een annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij de maandelijkse som van rente plus aflossing gelijk blijft, gedurende de rentevaste periode. Op de einddatum is de gehele hypotheek afgelost. Hoe werkt een annuïteitenhypotheek? Bij een annuïteitenhypotheek blijven je maandlasten tijdens de rentevaste periode gelijk. Het bedrag dat je elke maand betaalt, wordt de annuïteit genoemd. Het maandelijkse bedrag bestaat uit aflossing en rente. De samenstelling van het bedrag dat je maandelijks betaalt, verandert per maand. In het begin betaal je een groot deel aan rente en is het aflossingsaandeel klein. Per maand verschuift de samenstelling van het totaal te betalen bedrag. Aan het einde van de looptijd is juist het renteaandeel klein en het aflossingsaandeel groot. Dat betekent dat je fiscale voordeel gedurende de looptijd daalt.
In het begin heb je namelijk veel renteaftrek, later juist veel minder. Geleidelijk aan heb je steeds minder fiscaal voordeel.

Als je een huis koopt kun je dat vaak niet inééns betalen. Je tekent het koopcontract, maar je moet de financiering ervan vaak nog regelen. Want pas als je bij de notaris zit en het geld wordt van de koper naar de verkoper overgemaakt ben je officieel de eigenaar van het huis.
Maar de verkopende partij wil in de meeste gevallen graag eerder de zekerheid dat je het huis ook daadwerkelijk gaat kopen. Daarom moet je een waarborgsom storten. Je kunt dit ook als aanbetaling zien. Dit is vaak 10% van de koopprijs van het huis.
Als je een huis van € 250.000,- koopt is dat dus € 25.000,-. Dat is veel geld en niet iedereen kan dat zo betalen. Een bankgarantie biedt dan uitkomst. Deze bankgarantie is een contract waarin de bank onvoorwaardelijk garandeert om een bedrag aan de verkoper te betalen, als hij daar aanspraak op maakt.

Een bankspaarhypotheek is qua voorwaarden en opbrengsten bijna hetzelfde als een ‘gewone’ spaarhypotheek. Tijdens de looptijd betaal je (aftrekbare) rente over het hele hypotheekbedrag en spaar je maandelijks op een gekoppelde spaarrekening.
De rentevergoeding over het spaarsaldo is gelijk aan de hypotheekrente. De hoogte van de inleg wordt zó vastgesteld, dat aan het einde van de looptijd het spaarsaldo gelijk is aan de hypotheekschuld. Je lost de hypotheek daarmee in één keer af. Starters kunnen deze aantrekkelijke hypotheekvorm niet meer afsluiten, maar wie al een bankspaarhypotheek heeft kan ‘m het beste houden.

Deze vorm kent twee varianten.
De eerste variant bestaat uit een aflossingsvrije hypotheek en een beleggingsrekening. Met de beleggingsrekening bouwt u door middel van een maandelijkse en/of éénmalige inleg het kapitaal op om op einddatum de aflossingsvrije hypotheek af te lossen. Met de inleg worden meestal één of meerdere beleggingsfondsen aangekocht. Aan de hand van een beleggingsprofiel wordt bepaald in welke mate u bereid bent risico te lopen en welk rendement u verwacht te behalen. Het eindkapitaal is nooit gegarandeerd maar afhankelijk van het behaalde rendement.
Het eindkapitaal is nooit gegarandeerd maar afhankelijk van het behaalde rendement.
De tweede variant bestaat uit een aflossingsvrije hypotheek gecombineerd met een beleggingsverzekering. Het kapitaal om de hypotheek af te lossen bouwt u op door
maandelijks een premie te betalen aan de verzekeraar eventueel gecombineerd met een aanvangsstorting. De premies worden vervolgens belegd in één of meerdere beleggingsfondsen van de maatschappij na aftrek van de poliskosten en eventueel de kosten
ter dekking van het overlijdensrisico dat meeverzekerd kan worden.

Sommige geldverstrekkers vragen een vergoeding voor het verlengen van de geldigheidstermijn van een offerte in geval van gestegen rente. Bijvoorbeeld: een hypotheekofferte is 3 maanden geldig en kan met 6 maanden verlengd worden. Na 5 maanden passeert de hypotheekakte
en de hypotheekrente is op dat moment hoger dan de rente in de offerte. U krijgt dan een hypotheek tegen een rente zoals genoemd in de offerte, maar u dient wel 2 maanden bereidstellingsprovisie te betalen. Deze is meestal 0,20% per maand over het hypotheekbedrag en geldt alleen in geval van gestegen rente.

Als je vervroegd aflost, betaal je meestal een boete, maar in sommige situaties is dit niet het geval. In de hypotheekvoorwaarden of de hypotheekakte lees je onder welke voorwaarden
je boetevrij kunt aflossen of zelfs de hypotheek in één keer aflossen. In de volgende gevallen kun je meestal boetevrij aflossen:

aan het einde van de rentevaste periode;
bij verkoop van het huis;
bij executieverkoop van je woning;
bij het tenietgaan van je woning;
bij uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering;
als de dagrente hoger is dan je contractrente.

Bij borgstelling verklaart een familielid (ouders, broer of zus) dat hij of zij bereid is voor (een deel van) jouw lening garant te staan. Hierdoor kun je veelal een hoger bedrag lenen.

Nieuwbouwwoningen worden in termijnen betaald: over het algemeen betaal je bij de notaris eerst de grond en naarmate de bouw vordert de resterende bouwtermijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop van de grond voor het gehele bedrag afgesloten en in een bouwdepot geplaatst. Uit dit bouwdepot worden de termijnen betaald. Je ontvangt rente over dit bedrag, deze is soms lager dan de hypotheekrente die je moet betalen.

De op een bepaalde dag geldende rente voor nieuw af te sluiten hypotheken. Zoals de naam al aangeeft kan de rente van dag tot dag wijzigen.

De laagste rente voor een nieuwe hypotheek in de periode van de aanvraag van de hypotheek en de dag van passeren bij de notaris. Je bent hiermee verzekerd van de laagste rente tijdens deze periode.

De hypotheekgever is de eigenaar van de woning. De hypotheekgever leent het geld om de woning te kopen van de hypotheeknemer.

De geldverstrekker wordt ook wel de hypotheeknemer genoemd. De hypotheeknemer leent het geld aan een hypotheekgever.

Een lineaire hypotheek is de meest eenvoudige hypotheekvorm. Het kenmerk van een lineaire hypotheek is dat je iedere maand een vast bedrag aflost. Daarnaast betaal je rente.
Dit bedrag neemt iedere maand af, omdat je rente betaalt over de restanthoofdsom. De lasten zijn in het begin van de looptijd relatief hoog, maar nemen naarmate de looptijd vordert af. 

Een meeneemfaciliteit is de mogelijkheid om een hypotheek binnen een bepaalde periode mee te nemen naar een andere, eigen woning. De meeneemhypotheek, meeneemfaciliteit of verhuisregeling wordt toegepast wanneer je verhuist naar een nieuwe eigen woning. De meeneemfaciliteit houdt in dat de rente die op je huidige lening rust, mag worden meegenomen naar de nieuwe lening voor de nieuwe woning. Dit kan voordelig zijn als de marktrente hoger is dan de rente die op je oude lening rust. Deze faciliteit wordt ook wel verhuisfaciliteit of verhuisregeling genoemd.
In tijden van hoge rente wordt hier vaak gebruik van gemaakt. Het meeverhuizen van de hypotheekrente kan alleen als je bij dezelfde geldverstrekker blijft. Is voor de nieuwe woning een hogere lening nodig, dan leen je het extra deel tegen de marktrente. De meeneemfaciliteit wordt vaak opgenomen in de hypotheekvoorwaarden van je hypotheek. In hypotheekvoorwaarden zijn je rechten en plichten tegenover de geldverstrekker vastgelegd. Hypotheekvoorwaarden zijn dus belangrijk, dus zorg dat deze optimaal aansluiten op je wensen voor nu en in de toekomst.

Met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) ben je zeker van een verantwoorde en betaalbare hypotheek. NHG zoekt samen met de geldverstrekker naar oplossingen als je je hypotheek niet meer kunt betalen. Je krijgt korting op de hypotheekrente. Verduurzamingsmaatregelen kun je meefinancieren tot 106% van de woningwaarde. Zonder vast contract kan een hypotheek toch mogelijk zijn. Ook af te sluiten om een bestaande hypotheek te verhogen, zoals voor een verbouwing.

Je bent een zzp’er of ondernemer en je wilt een huis kopen. Als ondernemer werkt je inkomen anders dan een werknemer in loondienst. Doordat je inkomen maandelijks kan wisselen, moet je bestendige inkomen worden vastgesteld.

Uit elkaar gaan is een vervelende situatie waarbij je veel moet regelen. Helemaal als je samen een hypotheek hebt. Blijft een van de partners in het huis wonen? Dan moet de achterblijvende partner het huis en de hypotheek op zijn of haar naam laten overzetten. De andere partner wordt op die manier ontslagen van de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Een overbruggingshypotheek of overbruggingskrediet is een lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuw huis en de verkoop van het oude huis. Uitgangspunt bij het overbruggingskrediet is dat je een lening kunt krijgen ter hoogte van de geschatte overwaarde van je oude, te verkopen woning.

Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? En is uw huis meer waard dan uw hypotheek? Met de Overwaarde Hypotheek of Opeet hypotheek gebruikt u het geld van de overwaarde op uw huis. Van stenen naar saldo dus! Handig als u uw (klein)kinderen wilt helpen, uw huis wilt verbouwen zodat u er langer zelfstandig kunt wonen of uw pensioen wilt aanvullen.

Rentebedenktijd is een periode voorafgaand de nog te kiezen (vaste) rentevaste periode of aan het einde van je van je rentevaste periode waarin je zelf kiest wanneer je je nieuwe rentevaste periode laat ingaan. Je hoeft dan dus niet per se tot het einde van je rentevaste periode te wachten.

Bij rentemiddeling berekent de hypotheekverstrekker het gemiddelde van je huidige rente en de actuele rente. Daarna spreek je een nieuw rentetarief af en een nieuwe rentevaste periode.
Omdat je de vaste periode ‘openbreekt’, moet je wel een boete betalen. Dat wordt boeterente genoemd. Die betaal je in de vorm van een renteopslag: er wordt een toeslag berekend bovenop het nieuwe rentetarief. 

De rente is een belangrijk onderdeel van je hypotheek. De hoogte van de rente bepaalt namelijk voor een groot deel je woonlasten, nu en in de toekomst. Bij het afsluiten van een hypotheek bepaal je hoe lang je de rente ‘vastzet’. Dat houdt in dat de rente gedurende die periode niet wijzigt. De rentevaste periode varieert van 1 tot 30 jaar. Hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger de rente en je woonlasten worden.

De hypotheek voor een nieuwbouwwoning komt altijd in zijn geheel in een nieuwbouwdepot te staat. Vanuit dit bouwdepot worden de rekeningen betaald voor de aannemer en je betaalt hypotheekrente. De rente die je betaalt over het bouwdepot krijg je vergoed. Maar tijdens de bouw van je nieuwbouwhuis wordt het bouwdepot steeds leger waardoor je minder vergoeding krijgt voor de hypotheekrente die je betaalt. Dat is het renteverlies tijdens de bouw. Daarnaast betalen sommige geldverstrekkers een lagere rente over het bouwdepot dan dat jij over de hypotheek betaalt. Dit is doorgaans -1%. Kijk hiervoor goed op de voorwaardenpagina van de door jou gekozen geldverstrekker. Bij een nieuwbouwwoning kan dit verschil je namelijk aardig wat geld kosten.

Bij het afsluiten van de hypotheek is de waarde van je huis van groot belang. Dit is namelijk het onderpand op de geldlening. Als je je huis verkoopt is er geen onderpand meer.
En als je het met verlies verkoopt heb je dus een restschuld bij de bank. De bank zal daarom aandringen op een oplossing voor de restschuld, voordat je het koopcontract met de koper ondertekent. Van sommige hypotheekverstrekkers mag je een huis niet met verlies verkopen, maar heb je eerst toestemming nodig. Je kunt dit ook laten opnemen in de ontbindende voorwaarden.
Als je niets kunt regelen voor de restschuld, kan je de overeenkomst op die grond ontbinden. Sommige banken stellen dit verplicht om op te nemen in de ontbindende voorwaarden. Je huis met verlies verkopen is dus niet heel gemakkelijk.

De SVn (Stimuleringsfonds volkshuisvesting) Starterslening is een bijzondere hypothecaire lening. Deze lening gebruik je om je eerste woning aan te kopen en sluit je af naast een reguliere hypotheek bij een bank. Op de nieuwe woning vestigen wij, net als de bank, een hypotheekrecht. Dat betekent dat je ons met de woning de zekerheid geeft dat wij het geleende geld weer van je terugkrijgen.
De looptijd van de SVn Starterslening is 30 jaar. De rente staat voor de eerste 15 jaar vast. Hierna wordt de rente herzien en opnieuw voor 15 jaar vastgesteld. Met de SVn Starterslening heb je de eerste 3 jaar geen maandlasten. 

Als je een hypotheek wilt afsluiten en voor een rentevaste periode van minder dan tien jaar kiest, moeten hypotheekadviseurs rekenen met een toetsrente. Deze toetsrente bepaalt of een hypotheek voor jou op lange termijn verantwoord is en bij jouw inkomen past. De toetsrente is een gemiddelde van de actuele hypotheekrente en is minimaal 5%. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt de toetsrente elk kwartaal vast voor hypotheken met een rentevaste periode korter dan 10 jaar.
Een hypotheekadviseur kijkt altijd of jouw maandlasten bij je inkomen passen als de hypotheekrente 5% of meer is. Past het nog steeds? Dan kun je het hypotheekbedrag dat daarbij hoort gewoon lenen.

Bij een variabele rente kan je rente per maand of kwartaal veranderen. Je profiteert dus snel van een renteverlaging, maar je moet ook rekening houden met hogere lasten door een rentestijging.Bij een variabele rente kan je rente per maand of kwartaal veranderen. Je profiteert dus snel van een renteverlaging, maar je moet ook rekening houden met hogere lasten door een rentestijging.

De verhuisregeling is de mogelijkheid om een hypotheek binnen een bepaalde periode mee te nemen naar een andere, eigen woning. De meeneemhypotheek, meeneemfaciliteit of verhuisregeling wordt toegepast wanneer je verhuist naar een nieuwe eigen woning. De meeneemfaciliteit houdt in dat de rente die op je huidige lening rust, mag worden meegenomen naar de nieuwe lening voor de nieuwe woning. Dit kan voordelig zijn als de marktrente hoger is dan de rente die op je oude lening rust. Deze faciliteit wordt ook wel verhuisfaciliteit of verhuisregeling genoemd. In tijden van hoge rente wordt hier vaak gebruik van gemaakt.
Het meeverhuizen van de hypotheekrente kan alleen als je bij dezelfde geldverstrekker blijft. Is voor de nieuwe woning een hogere lening nodig, dan leen je het extra deel tegen de marktrente.
De meeneemfaciliteit wordt vaak opgenomen in de hypotheekvoorwaarden van je hypotheek. In hypotheekvoorwaarden zijn je rechten en plichten tegenover de geldverstrekker vastgelegd.
Hypotheekvoorwaarden zijn dus belangrijk, dus zorg dat deze optimaal aansluiten op je wensen voor nu en in de toekomst.

Als je een huis wilt kopen om te verhuren, moet je daarvoor een ander soort hypotheek afsluiten dan wanneer je een huis koopt om zelf in te wonen. Als verhuurder heb je namelijk een hele andere
status voor de geldverstrekker dan wanneer je een gewone huizenkoper bent. Het is ook goed om te beseffen dat een verhuurhypotheek andere hypotheekrentes heeft dan een ‘gewone’ hypotheek.
Daarnaast valt de hypotheek in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) in plaats van in box 1. Dit betekent dat je over het saldo van de waarde van de woning en de hypotheekschuld vermogensbelasting verschuldigd bent. 

De woonquote is een maatstaaf die banken hanteren bij het bepalen van de maximale hypotheek op basis van het inkomen. Die woonquote wordt uitgedrukt in een percentage van het bruto inkomen. Dat percentage is de hoeveelheid lasten die u kunt besteden aan lasten voor de hypotheek.

Inkomen

De arbeidsmarktscan is er voor hypotheken met en zonder Nationale Hypotheek Garantie. De arbeidsmarktscan is een tool die kijkt naar je arbeidsperspectief. Dat is handig als je de afgelopen jaren niet volledig hebt gewerkt. Of als je bent gestart met werken na je studie. Op die manier kan je met een tijdelijk contract toch een hypotheek krijgen. De scan berekent je: 
Arbeidsmarktscore. Dit is de kans dat iemand met hetzelfde profiel een nieuwe baan vindt. 
Verdiencapaciteit. Dit is een berekening van het gemiddelde inkomen van mensen met een vergelijkbaar profiel.
De arbeidsmarktscan houdt rekening met je beroep, leeftijd en opleiding. Maar er wordt ook gekeken naar de branche waarin je werkt. Worden daar mensen makkelijk ontslagen, of zijn ze juist terughoudend? Is er voldoende werk? Voor wie is de arbeidsmarktscan?
De arbeidsmarktscan is voor flexwerkers die de afgelopen drie jaar niet volledig gewerkt hebben. Bijvoorbeeld omdat je bent gestart met werken na je studie. Een voorwaarde voor de scan is dat je wel minimaal 12 maanden hebt gewerkt. Ben je recent meer gaan verdienen? Dan kan je de arbeidsmarktscan aanvragen en op die manier je inkomen veiligstellen voor de hypotheekaanvraag. De arbeidsmarktscan is niet voor uitzendkrachten. Maar die kunnen vaak met een perspectiefverklaring een inkomen aantonen voor het aanvragen van een hypotheek

Flexwerk bestaat er in allerlei vormen, maar het draait uiteindelijk om de flexibele vorm van het contract, welke zowel de werkgever als de werknemer meer flexibiliteit geeft. Hoe?
De flexwerker is bijvoorbeeld werkzaam als uitzendkracht, oproepkracht, vakantiekracht of wordt bemiddeld via detachering.

Freelance is een term die niet in de wet voorkomt, maar in bepaalde gevallen gebruikt wordt in verband met het verrichten van arbeid zonder dienstbetrekking. Gevolg hiervan is dat er geen verzekeringsplicht is voor de werknemersverzekeringen.

De Inkomensbepaling Loondienst is een nieuwe methode om het toetsinkomen te berekenen voor mensen in loondienst. De inkomensgegevens van de hypotheekaanvrager uit het UWV verzekeringsbericht vormen de bron waarmee het maximale inkomen wordt vastgesteld en waarmee het toetsinkomen wordt berekend.

Een inkomensverklaring ondernemer is een uitgebreide analyse van de gehele onderneming over de afgelopen drie jaren (of korter indien de onderneming korter bestaat). In de conclusie wordt o.a.
het “toetsinkomen” bepaald. Op de inkomensverklaring ondernemer kan er zowel een inkomen met als zonder NHG worden benoemd.

De intentieverklaring is een sectie op de werkgeversverklaring – geen apart document dus. Door de intentieverklaring in te vullen, geeft je werkgever aan het voornemen te hebben om jou in vaste dienst te nemen. Onder de voorwaarden dat je op hetzelfde niveau blijft presteren en de bedrijfsomstandigheden gelijk blijven.

Je bent ondernemer als je zelfstandig werkzaamheden uitvoert en daar inkomsten uit hebt. Als je een onderneming start, moet je je bij de Kamer van Koophandel aanmelden.

Met de perspectiefverklaring wordt het voor flexwerkers makkelijker om een hypotheek aan te vragen voor het kopen van een eigen huis. Na een jaar voor een uitzendorganisatie te hebben gewerkt, kunnen zij al een perspectiefverklaring verkrijgen. Met dit document kan een flexwerker een hypotheek aanvragen. De perspectiefverklaring kijkt naar de toekomstige mogelijkheden van de flexkracht om een inkomen te vergaren. De verklaring is gebaseerd op een (data)analyse van de arbeidsmarktpositie van de aanvrager. Daarnaast hechten geldverstrekkers ook belang aan het eigen oordeel van uitzendbureaus over de (toekomstige) inzetbaarheid van de uitzendkracht. Daartoe behoort onder andere een kritische blik op het cv, werkervaring, referenties, eerdere beoordelingen en persoonlijke gesprekken. De perspectiefverklaring heeft bij grote hypotheekverstrekkers dezelfde waarde als een werkgeversverklaring. De uitzendondernemingen die voldoen aan de eisen om een perspectiefverklaring uit te geven worden bijgehouden in een register.

Een uitzendkracht is een werknemer die in dienst is bij een extern bureau, uitzendbureau of detacheringsbureau en wordt ingehuurd door de opdrachtgever ofwel de werkgever waarvoor men tijdelijk werkzaam is.

Een werkgeversverklaring is een document waarin de details staan over onder andere je inkomen en je dienstverband (vast of tijdelijk) in loondienst. Een werkgeversverklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden op het moment dat je het document bij je hypotheekadviseur aanlevert. Het document moet ondertekend zijn door je werkgever.

De zzp’er, voluit de zelfstandige zonder personeel, is een Een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico. in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer), of als directeur-grootaandeelhouder (dga), of als overige zelfstandige (bijvoorbeeld in een zelfstandig uitgeoefend beroep), én die daarbij geen personeel in dienst heeft. De zzp’er maakt onderdeel uit van de zelfstandigen. De overgrote meerderheid van de zelfstandigen zijn zzp’ers.

Notaris

Een hypotheek wordt vastgelegd in het hypotheekregister. Dit noemen we een hypothecaire inschrijving. In de inschrijving staat aan wie en voor welk bedrag een recht van hypotheek is verleend.

Een hypotheekakte is een notarieel document waarin wordt vastgelegd dat u uw woning in onderpand geeft aan de hypotheeknemer in ruil voor het verkrijgen van een hypotheek. Op basis van deze hypotheekakte kan de hypotheeknemer (bank) uw woning verkopen en/of beslag leggen op uw bezittingen als u stopt met het betalen van uw maandelijkse hypotheektermijnen of zich niet de voorwaarden houdt waaronder wij u een hypotheek hebben verstrekt. Uiteraard doen wij dat niet zomaar: het is een laatste redmiddel waarvan wij pas gebruik maken als er geen andere oplossingen meer zijn.

Een leveringsakte ofwel akte van levering is het document waarmee de overdracht van onroerend goed zoals een woning, kavel of teboekgestelde boot gestalte krijgt.
De leveringsakte (ook bekend onder de namen transportakte of overdrachtsakte) bevat alle afspraken die in het voorlopig koopcontract zijn opgesteld en ondertekend. Die inhoud moet dus
kloppen met de eerder opgestelde koopovereenkomst. Het is mogelijk dat de notaris, in samenspraak met alle betrokken partijen, de afspraken nog aanvult.
Bijvoorbeeld omdat hij op een bepaald onderdeel de rechtszekerheid nog onvoldoende gewaarborgd acht.

Passeren is in het juridische jargon een heel ander woord dan in het normale spraakgebruik. Passeren is de formele handeling van het tekenen van een akte bij de notaris.

Royeren is het uitschrijven of doorhalen van een hypotheek uit het Hypotheekregister. Voor levering van een nieuwe woning moet je nieuwe woning vrij van hypotheek zijn.
De notaris zal, na aflossing van de oude lening, het recht van hypotheek van de oude geldverstrekker bij het Kadaster laten royeren. Dit houdt in dat de hypotheek uit het hypothekenregister wordt gehaald, waardoor er officieel geen hypotheek meer op de woning rust. De woning kan vrij van recht worden geleverd.

De samenlevingsovereenkomst is een overeenkomst waarin u afspraken kunt neerleggen over allerlei zaken die met het samenwonen verband houden. In de samenlevingsovereenkomst kunnen afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld:
– de financiële bijdrage in de kosten van de huishouding;
– de verdeling van bezittingen;
– afspraken over de woning;
– toekenning of verevening van pensioen.


Een samenlevingsovereenkomst mag u zelf opstellen. Iedereen die een gewone overeenkomst mag sluiten, mag ook een samenlevingsovereenkomst sluiten.
Dat betekent dat u wel meerderjarig moet zijn en dat u niet onder curatele mag staan. In de praktijk wordt een samenlevingsovereenkomst vaak door een notaris opgesteld.
Om voor bepaalde regelingen in aanmerking te komen, bijvoorbeeld partnerpensioenregelingen, is een door de notaris opgestelde samenlevingsovereenkomst een vereiste.
Het hebben van een samenlevingsovereenkomst heeft ook invloed op het percentage schenkbelasting en erfbelasting.

De akte van splitsing is een notariële akte die opgesteld wordt als u een appartement koopt. Bij een woonhuis is deze niet nodig, maar als u een appartement koopt, koopt u in feite een deel van het gehele gebouw. In de splitsingsakte liggen de appartementsgegevens en -rechten vast.

Een testament is een notariële akte waarin u aangeeft wie uw erfgenamen zijn en wie wat krijgt na uw overlijden. Het is ook mogelijk om toekomstige situaties op te nemen.
Bijvoorbeeld als u kinderen krijgt of uw partner gaat hertrouwen na uw overlijden. Of juist wettelijke erfgenamen onterven. Voor het afhandelen van uw nalatenschap benoemt u een executeur in het testament.

Verduurzaming

Duurzaamheid en energiebesparing zijn de komende jaren belangrijke thema’s voor huizenbezitters en huizenkopers. Als hypotheekadviseur heeft LOEP een belangrijke rol in een eerlijk en gedegen advies over het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen aan de eigen woning en de financiële gevolgen.

Wij hebben ons hierin verder verdiept zodat wij weten waarom verduurzaming van de eigen woning noodzakelijk is, welke technische mogelijkheden er zijn om de woning te verduurzamen en welke financiële gevolgen dit voor jou heeft. 

Een energieprestatieadvies is een advies dat inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbeteringen met betrekking tot energiezuinigheid. Het energieprestatieadvies wordt door gecertificeerde adviseurs opgesteld.

Een energieprestatieadvies is een advies dat inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbeteringen met betrekking tot energiezuinigheid. Het energieprestatieadvies wordt door gecertificeerde adviseurs opgesteld.

Een hot item! Nederland stapt over van aardgas op duurzame energie om zo een leefbaar klimaat te houden. Deze transitie moet 2050 zijn gerealiseerd maar al in 2030 moeten een kwart van de huizen al van het aardgas af zijn.

Het is dus verstandig om hier rekening mee te houden. Niet alleen kosten de maatregelen ter verduurzaming geld maar ook zal de energierekening de komende jaren flink stijgen.

Gelukkig zijn er meerdere regelingen en initiatieven vanuit de overheid in samenwerking met de geldverstrekkers.

Als je investeert in verduurzaming kan daarvoor 6% extra lenen bovenop de woningwaarde. Leen je met jouw inkomen al maximaal voor de aankoopprijs? Ook dan krijg je ook 6% extra financieringsruimte, tot maximaal € 9.000,- Ook geldt er bij een goed energielabel vaak een rentekorting waardoor de kosten lager zijn en de terugverdientermijn korter.

Is je vraag niet beantwoord?

Heb je niet kunnen vinden wat je zocht? Wij helpen je graag! Neem contact met ons op via het contactformulier en stel jouw vraag. Liever telefonisch contact? Dat kan natuurlijk ook!