Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1  Onder Cliënt wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelende persoon, die alleen of gezamenlijk met een derde een Opdracht verleent aan Loep hypotheken.1.2  Onder Loep hypotheken wordt verstaan de onderneming, opdrachtnemer van Cliënt, die wordt gedreven door E.J. Beukers.
1.3  Onder Opdracht wordt verstaan de (mondelinge) overeenkomst van opdracht waarbij Cliënt als opdrachtgever aan Loep hypotheken als opdrachtnemer de opdracht geeft tot Dienstverlening.
1.4  Onder Dienstverlening wordt verstaan alle werkzaamheden die Loep hypotheken ten behoeve en in opdracht van de Cliënt verricht op het gebied van de bemiddeling, daaronder advisering begrepen, inzake de (mogelijke) levering van financiële producten en/of diensten door een financiële instelling anders dan Loep hypotheken aan Cliënt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Dienstverlening en de Opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten door Loep hypotheken, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Cliënt en Loep hypotheken, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Loep hypotheken gedane aanbiedingen en/of offertes. Aanbiedingen en/of offertes van financiële instellingen anders dan Loep hypotheken zijn hiervan uitdrukkelijk uitgezonderd.
2.2  Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Loep hypotheken deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Cliënt heeft bevestigd.
2.3  Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Opdracht, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Opdracht voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 Gegevens en informatie

3.1  Loep hypotheken is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de Opdracht indien Cliënt alle door Loep hypotheken verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Loep hypotheken gewenst, heeft verstrekt.
3.2  Cliënt is gehouden Loep hypotheken onverwijld (ongevraagd) te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
3.3  Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Loep hypotheken verstrekte gegevens en informatie.
3.4 Indien de door Cliënt verschafte informatie niet tijdig verstrekt, niet deugdelijk of niet volledig is, is Loep hypotheken gerechtigd de Dienstverlening op te schorten.

Artikel 4 Uitvoering van de Opdracht

4.1  Loep hypotheken bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Dienstverlening wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Cliënt kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
4.2  Loep hypotheken zal de Dienstverlening naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Loep hypotheken kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
4.3  Termijnen waarbinnen de Dienstverlening dient te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen. Loep hypotheken is niet verantwoordelijk voor het bewaken van termijnen in overeenkomsten waarbij Cliënt partij is, zoals termijnen van ontbindende voorwaarden in een koop-aanneemovereenkomst.
4.4  De door financiële instellingen gedane offertes en aanbiedingen die door Loep hypotheken aan de Cliënt worden overhandigd zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende financiële instelling.
4.5  Cliënt kan geen rechten ontlenen aan berekeningen die door Loep hypotheken ten behoeve van Cliënt worden vervaardigd. Deze berekeningen kunnen onder andere betrekking hebben op de kosten van een financieel product, de doorwerking daarvan in de maandlasten van Cliënt, eventuele fiscale gevolgen alsmede de gevolgen van het zich voordoen van omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden. Al deze berekeningen zijn voorlopig en indicatief en kunnen tussentijds wijzigen als gevolg van wijzigingen in rentes en /of premies.
4.6  Adviezen verstrekt door Loep hypotheken zijn momentopnames en derhalve aan wijziging onderhevig.

Artikel 5 Verwerking gegevens

5.1 Loep hypotheken zal de door of namens Cliënt verschafte gegevens en informatie behandelen conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
5.2 Loep hypotheken zal de door of namens Cliënt verschafte gegevens en informatie behandelen conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Loep hypotheken is, indien zij voor zichzelf optreedt in een (gerechtelijke) procedure, gerechtigd de door of namens Cliënt verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de Opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar haar redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
5.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Loep hypotheken is het Cliënt niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Loep hypotheken openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit of geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Loep hypotheken.

Artikel 6 Vergoeding

6.1  Voor de Dienstverlening is Cliënt aan Loep hypotheken een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de bij Loep hypotheken gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen, zoals aan Cliënt nader bekend is en/of zal worden gemaakt. De vergoeding kan geheel of gedeeltelijk deel uitmaken van een door een financiële instelling anders dan Loep hypotheken in rekening te brengen bedrag. Het is mogelijk dat Cliënt besluit om een Opdracht tussentijds op te zeggen. In dat geval is Cliënt Loep hypotheken een vergoeding verschuldigd op basis van de verrichte werkzaamheden. Voor het verschuldigde bedrag tekent Cliënt een nieuwe schriftelijke opdrachtbevestiging en incassomachtiging ter vervanging van de eerdere Opdracht.
6.2  Betaling van de vergoeding zoals bedoeld in artikel 6.1 kan plaatsvinden op verschillende wijzen, zoals een betaling door de notaris die door Cliënt is aangewezen en/of een betaling middels een incassomachtiging die Cliënt aan Loep hypotheken verstrekt.
6.3  Indien betaling zoals beschreven in artikel 6.2 niet kan plaatsvinden zal Loep hypotheken Cliënt daarvan in kennis stellen, waarna binnen 7 dagen alsnog betaling dient plaats te vinden zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta door storting of overmaking op de aangegeven bank- of girorekening, bij gebreke waarvan Cliënt in verzuim is.
6.4  Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Loep hypotheken heeft in verband met de incasso van een vordering op Cliënt zijn voor rekening van Cliënt. Deze kosten bedragen in ieder geval de wettelijke rente, alsmede een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 7 Klachten

7.1 Een klacht met betrekking tot de Dienstverlening of de vergoeding dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Cliënt klaagt, dan wel, indien Cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Loep hypotheken te worden kenbaar gemaakt.
7.2  Een klacht schort de betalingsverplichting van Cliënt niet op, behoudens voor zover Loep hypotheken aan Cliënt te kennen heeft gegeven dat hij de klacht gegrond acht.
7.3  In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Loep hypotheken de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie van de door Cliënt reeds betaalde vergoeding naar evenredigheid.
7.4  Klachten met betrekking tot de Dienstverlening van Loep hypotheken dienen telefonisch en/of schriftelijk bij uw gemeld te worden. Loep hypotheken zal een dergelijke klacht met gebruik van de bij haar geldende interne klachtenregeling behandelen. Het staat de Cliënt vrij de klacht voor te leggen aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening, dan wel de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, beiden verbonden aan het Klachteninstituut Financiële dienstverlening.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1  De aansprakelijkheid van Loep hypotheken is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Loep hypotheken wordt uitgekeerd, inclusief een te dragen eigen risico.
8.2  Indien de in lid 1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van Loep hypotheken voor een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad beperkt tot het bedrag dat Loep hypotheken naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 6.1 als vergoeding heeft ontvangen en/of nog dient te ontvangen ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van tienduizend euro (€ 10.000,-).
8.3  Loep hypotheken is jegens Cliënt in alle gevallen uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de Opdracht mag worden vertrouwd. Loep hypotheken is evenwel niet aansprakelijk voor:

a) bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Cliënt aan Loep hypotheken of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Cliënt;

b) bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Loep hypotheken ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Loep hypotheken daaronder niet begrepen);

c) bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen door Cliënt aan verplichtingen die aan hem worden opgelegd door financiële instellingen anders dan Loep hypotheken, waaronder uitdrukkelijk begrepen de betaling van rente en/of premies;

d) bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van resultaten welke worden behaald op beleggingen in verband met een door de Cliënt afgesloten (hypothecair) product;

e) bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van andere financiële instellingen dan Loep hypotheken, ook indien deze door Loep hypotheken zijn ingeschakeld;

f) bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is fouten in door Loep hypotheken gebruikte of computerprogrammatuur;

g) bij Cliënt of derden ontstane schade als gevolg van het verlopen van termijnen opgenomen in overeenkomsten waarbij Cliënt partij is;

h) bij Cliënt of derden ontstane indirecte- of gevolgschade.

8.4  De in het artikel 8.3 vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Loep hypotheken gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Loep hypotheken.
8.5  Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Loep hypotheken te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 9 Vervaltermijn

9.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Cliënt uit welken hoofde ook jegens Loep hypotheken in verband met het verrichten van werkzaamheden door Loep hypotheken in ieder geval na één jaar na het moment waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Loep hypotheken is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Loep hypotheken redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Loep hypotheken ontstane wijzigingen in de bij het aangaan van de Opdracht bestaande omstandigheden. Onder overmacht dient mede, maar niet uitsluitend te worden verstaan stakingen, oproer, brand, (langdurige) uitval van computerprogrammatuur en vertraagde levering aan Loep hypotheken door leveranciers.

Artikel 11 Rechts- en forumkeuze

11.1 Op alle overeenkomsten tussen Cliënt en Loep hypotheken is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Is je vraag niet beantwoord?

Heb je niet kunnen vinden wat je zocht? Wij helpen je graag! Neem contact met ons op via het contactformulier en stel jouw vraag. Liever telefonisch contact? Dat kan natuurlijk ook!